Referat – Grindsted Motion – 5. januar 2019 kl. 12:30

Agenda

1. Året, der gik (løb).
2. Årets løbere i 2018.
3. Regnskab for 2018.
4. Klubtøj.
5. Kontingent i 2019.
6. Formand og kasserer 2019, og øvrige poster.
7. Aktiviteter i 2019, herunder julefrokost.
8. Evt.

Ad 1 – Året, der gik (løb).

Poul bød velkommen og indledte mødet med at nævne nogle af de mange aktiviteter, som klubben har stået for
eller været involveret i 2018: Især Sydbank løbet og Royal
Run har fyldt meget, men vi havde også en række gode oplevelser med løb i nabobyer og også længere borte.
To af klubbens medlemmer – Anders Holm og Per Hansen – blev hædret af kommunen for deres store løberesultater.
Alt i alt et godt og stort år for klubben, der nu har 111 medlemmer (92 sidste år).
På tavlen i klublokalet har man registreret sig med 16.639 km i 2018 (+23% ift. 2017).
Som anerkendelse for store indsatser for klubben i 2018 overraktes blomster til:
• Dorte P. for at være god til at tage sig af nye løbere,
• Dorte T. for arbejdet i forb.m. Royal Run, Bike&Run og andre arrangementer,
• Lotte for stort arbejde for Sydbank løbet gennem flere år (afsluttes nu), og til
• Svend for at stå for hjemmesiden, medlemsadm. og løbestatistikkerne.
Efterfølgende har Bente fået en buket for sit arbejde med at styre vore pengesager.

Ad 2 – Årets løbere i 2018

Hos kvinderne blev Dorte P. igen nr. 1 med 7 gange som månedens løber. Nr. 2 blev Hanne (med 5 gange).
På mandesiden blev Leif årets løber med 6 gange som månedens løber og Per blev nr. 2 (med 3 gange).
Der blev uddelt vin og blomster til Dorte P. og Leif, og Hanne og Per modtog en buket.

Ad 3 – Regnskab for 2017

I Bentes fravær fremlagde Poul regnskabet, der viser et underskud på 1.311 kr. og en balance på 65.995 kr. (bankindeståender).
Væsentligste ændring i forhold til forrige år
er indkøb af klubtøj for 13.865 kr.
Regnskabet, der er revideret af Børge Nymand, blev godkendt.

Ad 4 – Klubtøj

Nye medlemmer tilbydes forsat en løbetrøje i klubbens farver.
Vi tager en runde mere med fælles indkøb af klubtøj med et klubtilskud på 200 kr. pr medlem. Henrik og Jette indhenter et tilbud
på indkøb af løbetøj – denne gang også med en singlet.

Ad 5 – Kontingent i 2018

Fastholdes på 150 kr.

Ad 6 – Formand og kasserer 2018

Poul Lund Mikkelsen genvalgtes som formand.
Bente ønsker ikke længere at være kasserer og Svend Mosbech Madsen blev valgt til at overtage dette hverv.
Børge Nymand genvalgtes som revisor.
Støtteudvalg til Poul angående hvad klubbens skal bruge penge på er fortsat Jette, Svend, Leif og Holger.

Ad 7 – Aktiviteter i 2019

1. Engsø løbet den ??. maj.
Vi bakker op igen i år. Tovholder er Holger med bistand fra Dorte T. m.fl.

2. Sydbank løbet den 5. oktober.
Tilslutning til, at vi skal gennemføre et Sydbank løb igen i 2019.
Poul fortsætter som formand for udvalget bag Sydbank løbet, der desuden består af Conny, Mette og Henrik Steen-Andersen,
Holger, Jette og Susanne samt Bruno Jochumsen (fra Sydbank). Udvalget finder en afløser for Lotte, der ikke ønskede at fortsætte
i udvalget efter en stor indsats gennem flere år.
Klubbens medlemmer opfordres til at melde sig som hjælpere på selve dagen, hvilket der blev nikket til blandt mange af de fremmødte.

3. Sommerarrangement.
Jette og Dorte T. går i tænkeboks vedr. dette (sheltertur blev aflyst sidste år grundet manglende tilslutning).

4. Julefrokost. DET BLIVER DEN 23. NOVEMBER.
Mette og Henrik Steen-Andersen står for julefrokosten i 2019 (igen) og har frie hænder mht. sted og menu.
Stor tilfredshed med julefrokosten i 2018.

5. Nytårsløb den 31. december arrangeres af Helle og Leif. Klubben betaler udgifterne hertil.

6. Hjemmesiden. Svend fortsætter som WEB-master.

7. Øvrige
Der vil formentlig også i 2019 blive afviklet et Bike&Run i Grindsted, hvor vi kan deltage i løbet men formentlig også som hjælpere.
Dorte T. er tovholder på det.
Johnny vil arrangere en løbetur for klubben i området ved 7 årssøerne.
Karsten og Erik arrangerer et trail løb for klubben (Æbelø måske?).

Ad 9 – Evt.

Det drøftedes, om vi er gode nok til at tage mod nye løbere, hvilket der stort set var tilfredshed med (vi er blevet bedre – især takket være Dorte P.).
Men hvordan får vi fat i flere og gerne unge løbere? Jette, Otte og Annemette arbejder videre med det.

Referent:
Poul/12.01.2019.